Ogłoszenia
26 listopad 2018

„Przygotowanie zaplecza badawczo - rozwojowego dla opracowania konstrukcji i przygotowania do wdrożenia kompaktowej instalacji odzysku ciepła ze spalania biomasy.”

 

Cel projektu:  

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych celem przygotowania do produkcji kompaktowej instalacji do pozyskiwania ciepła ze spalania biomasy , która byłaby powtarzalnym produktem oferowanym na rynku polskim, europejskim, afrykańskim. Działanie planowanej instalacji polega na spaleniu biomasy pochodzenia leśnego lub odpadowego z możliwością przetwarzania na różne rodzaje energii (cieplnej, elektrycznej, chłodu).

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca opracuje i przygotuje dokumentację techniczną oraz opracują technologię wytwarzania prototypowej produkcji elementów instalacji takich jak kocioł wodny, komora spalania biomasy, cyklon i rurociągi tworzące składowe instalacji przetwarzania energii z biomasy, jest to technologia trigeneracyjna.

Po opracowaniu dokumentacji i dokonaniu wariantów obliczeń zostaną wykonane prace rozwojowe za pomocą planowanych urządzeń oraz próbne warianty instalacji w celu wykonania niezbędnych badań i dokonania korekt technologicznych.

 

Wartość całkowita projektu :  1 559 025,00

 

 

Dofinansowanie projektu z UE:  441 700,00

 

 

 

Beneficjent: ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ